1396-08-21

فرمت پوستر

...

پوستر به ابعاد 70 سانتیمتر در 100 سانتی متر مطابق فرمت زیر طراحی و در محل همایش نصب شود
برای مقالاتی که داوری شده و به عنوان پوستر پذیرفته شده است ارائه گواهی پذیرش مقاله،  منوط به نصب پوستر در محل همایش است.

برای دانلود نمونه پوستر اینجا کلیک کنید

آمار بازدید کنندگانامروز 24


کل 74,071