1395-08-10

حامیان دومین «همایش فیزیک و زندگی، پژوهش و آزمایش»

...

حامیان دومین همایش فیزیک و زندگی پژوهش و آزمایش :

١ - اداره كل آموزش و پرورش شهرستان های تهران

٢- سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

٣ - دانشگاه فرهنگيان

٤- دانشگاه فرهنگيان پردیس حكيم فردوسي البرز

٥- سازمان انرژی اتمی ایران

6- مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش

7- موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران

8- وزارت آموزش و پرورش معاونت آموزش متوسطه

9- اتحاديه انجمن های علمی آموزشی معلمان فيزيك ایران

آمار بازدید کنندگانامروز 8


کل 72,081