1395-06-13

برگزار کنندگان

...

برگزار کنندگان و حامیان همایش

برگزارکنندگان همایش:

انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک  شهرستان های تهران

- اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران

- اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های تهران

- دانشگاه فرهنگیان
 

حامیان همایش:

- وزارت آموزش و پرورش

- دانشگاه فرهنگیان

-شرکت فن آموز

 

کمیته اجرایی

1-آقای عباس زارعی

2-خانم بهناز نعیمی

3-خانم فاطمه محسنی

4-خانم سارا صفری

5-خانم لیلی دهقان

6-خانم عاطفه چگنی

آمار بازدید کنندگان



امروز 9


کل 72,082