1395-07-07

فراخوان دانش آموزی

...

دانش آموزان می توانند با ارائه یکی از فعالیت های زیر در این همایش شرکت کنند

1- ارائه یک یا چند آزمایش جالب و جذاب فیزیک همراه با شرح مکتوب آن که در سایت بارگذاری شود و توسط داوران همایش به تایید برسد.

2- ارائه یک پروژه دانش آموزی که با مقاله همراه باشد ، مقاله در سایت بارگذاری شود و توسط داوران همایش به تایید برسد.

3- ارائه یک برنامه رایانه ای که بتواند یک مفهوم درسی را به کمک انیمیشن و سایر امکانات کامپیوتری تشریح کند این مورد نیز باید در سایت بارگذاری شده و به تایید داوران همایش برسد.

آمار بازدید کنندگانامروز 10


کل 70,595