...


1396-05-29

اساسنامه

...

اساسنامه « انجمن علمي و آموزشي معلمان فيزيك شهرستانهاي استان تهران»

 

فصل اول: كليات و اهداف

ماده 1 : انجمن «علمي- آموزش معلمان» كه از اين پس در اساسنامه انجمن ناميده مي شود- به منظور تقويت توان علمي نيروهاي متخصص در آموزش و پرورش، افزايش كمي اين نيروها و همچنين بهبود امور آموزشي و پژوهشي تشكيل مي گردد.

ماده 2: انجمن موسسه اي غير انتفاعي است كه در زمينه هاي علمي و پژوهشي فعاليت مي كند و از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي است و رئيس شوراي اجرايي آن نماينده قانوني انجمن مي باشد.

ماده 3: مركز انجمن در شهر کرج استان تهران به نشاني جاده ملارد – مرکز تربیت معلم حکیم ابولقاسم فردوسی مي باشد. تبصره: شوراي اجرايي مي تواند در صورت لزوم نسبت به تغيير نشاني انجمن اقدام كند، مشروط بر اينكه موضوع در روزنامه رسمي و كثيرالانتشار اعلام شود و متباً به اطلاع كميسيون انجمن هاي علمي و آموزشي معلمان اداره كل آموزش و پرورش استان مربوطه برسد.

ماده 4: انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل مي شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

 

فصل دوم: وظايف و فعاليتها

ماده 5: به منظور نيل به هدفهاي مذكور در ماده (1) اين اساسنامه، انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:

1-5- پژوهش در زمينه هاي علمي، فرهنگي در سطح ملي و بين المللي بين معلمان و متخصصاني كه به گونه اي با علم فيزيك سروكار دارند.

2-5- همكاري با نهادهاي علمي، پژوهشي و اجرايي آموزش و پرورش در زمينه هاي دستاوردهاي علمي و بازنگري طرحها، بررسي مسائل و مشكلات اجرايي، ارزيابي و بازنگري طرحها و برنامه هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن.

3-5- ترغيب و تشويق دبيران و دانش آموزان به شركت در امور پژوهشي و آموزشي.

4-5- تلاش به منظور ارتقاء سطح علمي معلمان به طريق مشاركت با گروههاي آموزشي و برنامه هاي آموزشي كوتاه مدت دبيران در زمينه نيازسنجي، طراحي، نحوه اجراء و ارزشيابي دوره هاي آموزشي استانها.

5-5- دستيابي به روش ها و شيوه هاي جديد آموزشي و معرفي استانداردهاي آموزشي در مقاطع مختلف تحصيلي.

6-5- انتقال تجارب علمي و فن تدريس به معلمان و ايجاد زمينه همكاري و مشاركت علمي بين معلمان .

7-5- تشكيل گردهمايي علمي در سطح ملي و منطقه اي .

8-5- انتشار كتب و نشريات علمي. فصل سوم: انواع و شرايط عضويت

ماده 6 : چگونگي عضويت و شرايط عضوگيري در انجمنهاي علمي و آموزشي معلمان فیزیک به شرح ذيل مي باشد:

1-6- عضويت پيوسته موسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي دررشته فيزيك و مهندسي كليه رشته هاي فني و كليه دبيران بازنشسته و شاغل فيزيك و رشته هاي وابسته باشند، مي توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

2-6- عضويت وابسته افرادي كه داراي شرايط زير هستند مي توانند به عضويت وابسته انجمن درآيند.

الف- كساني كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت 5 سال به نحوي دريكي از رشته هاي مذكور در بند 6-1 شاغل باشند.

3-6- عضويت دانشجويي كليه دانشجوياني كه در رشته هاي فيزيك و مهندسي كليه رشته هاي فني به تحصيل اشتغال دارند.

4-6- عضويت افتخاري شخصيتهاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه هاي فيزيك و علوم پايه حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن كمكهاي موثر و ارزنده اي نموده باشند.

5-6- اعضاي موسسات (حقوقي) و سازمانهايي كه زمينه هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي توانند به عضويت انجمن در آيند.

تبصره 1: افرادي كه داراي درجه كارشناسي دريكي از رشته هاي مذكور در بند 6-1 مي باشند با تصويب شوراي اجرايي مي توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

تبصره 2: اعضاي موسساتي كه به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي شود.

 

ماده 7: هر يك از اعضاء سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي گردد، به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد كرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضويت هيچگونه حق و ادعايي نسبت به دارائي انجمن براي عضو ايجاد نمي كند.

تبصره 2: اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.

ماده 8: عضويت در يكي از موارد زير خاتمه مي يابد:

1-8- استعفاي كتبي

2-8- عدم پرداخت حق عضويت سالانه

تبصره 1: تائيد خاتمه عضويت با هيات مديره است.

 

 

فصل چهارم: اركان انجمن

ماده 9: اركان اصلي عبارتند از:

الف: مجمع عمومي

ب: شوراي اجرائي

ج: بازرس يا بازرسان

ماده 10: مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته به صورت عادي يا فوق العاده تشكيل مي شود.

1-10- مجمع عمومي عادي سالي يكبار تشكيل مي شود و با حضور يا راي كتبي نصف به علاوه يك كل اعضاي انجمن رسميت مي يابد و تصميمات اكثريت آراء معتبراست.

2-10- در صورتيكه در دعوت نخست مجمع عمومي رسميت نيافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بيست روز بعد تشكيل مي شود و با هر تعداد حاضر جلسه رسميت خواهد يافت.

3-10- مجمع عمومي فوق العاده در موارد ضروري با دعوت هيات يا بازرس (بازرسان) و يا با تقاضاي كتبي يك سوم اعضای پيوسته تشكيل مي شود.

تبصره 1: دعوت براي تشكيل مجامع عمومي به صورت كتبي يا آگهي در روزنامه كثير الانتشار است و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع اعضاي پيوسته برسد.

تبصره 2: يك سوم اعضاي پيوسته مي توانند مستقيما اقدام به دعوت مجمع عمومي فوق العاده نمايند مشروط بر اينكه هيات مديره و نيز بازرس انجمن به تقاضاي ايشان پاسخ منفي داده باشد و در چنين حالتي بايد در آگهي دعوت به عدم اجابت در خواست خود، توسط هيات مديره و بازرس تصريح نمايد.

تبصره 3: در صورت تحقيق تبصره فوق، دستور جلسه عمومي منحصرا موضوعي خواهد بود كه در تقاضا نامه ذكر شده است و هيات رئيسه مجمع از ميان اعضا انتخاب خواهد شد.

ماده 11: وظايف مجامع عمومي عادي و فوق العاده.

1-11- انتخاب اعضاي شوراي اجرايي و بازرس يا بازرسان.

2-11-تصويب خط مشي انجمن.

3-11- بررسي و تصويب پيشنهادات شوراي اجرايي و بازرس يا(بازرسان).

4-11- تعيين ميزان حق عضويت و تصويب ترازنامه و بودجه انجمن.

5-11- تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه.

6-11- عزل شوراي اجرايي و بازرس و (بازرسان).

7-11- تصويب انحلال انجمن.

8-11- بررسي و تصويب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزينه هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتي انجمن.

تبصره 1: مجامع عمومي توسط هيات رئيسه اي مركب از يك رئيس، يك منشي و یک ناظر اداره مي شوند.

تبصره 2: اعضاي هيات رئيسه با اعلام و پذيرش نامزدي خود در مجمع انتخاب مي شوند.

تبصره 3: اعضاي هيات رئيسه نبايد خود را نامزد انتخابات شوراي اجرايي و بازرسي كرده باشند.

تبصره 4: مجمع عمومي فوق العاده به منظور تصميم گيري د رمواد بندهاي 5-11 و6-11 و7-11 تشكيل مي شود.

 

ب: شوراي اجرايي

ماده 12: شوراي اجرايي انجمن مركب از 5 نفر عضو اصلي و 3 نفر عضو علي البدل مي باشد، كه هر دو سال يكبار با راي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب مي شوند.

1-12- هيچ يك از اعضا نمي توانند بيش از 5 دوره متوالي به عضويت شوراي اجرايي انتخاب شوند.

2-12-عضويت در شوراي اجرايي افتخاري است.

3-12- شوراي اجرايي حداكثر تا يك ماه پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و با راي كتبي نسبت به تفكيك وظايف خود اقدام مي نمايد.

4-12- كليه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضاي شوراي اجرايي و بازرسان همراه با مهر انجمن و نامه هاي رسمي با امضاي رئيس شورا يا نايب رئيس معتبراست.

5-12- شوراي اجرايي موظف است بر حسب نياز هر يك ماه يكبار تشكيل جلسه دهد. فاصله بين ارسال دعوتنامه يا تلفن با تاريخ تشكيل جلسه شوراي اجرايي حداقل سه روز است.

6-12- جلسات شوراي اجرايي با حضور اكثريت اعضا رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراي موافق معتبر است.

7-12- كليه مصوبات شوراي اجرايي ثبت و پس از امضاي اعضا در دفتر صورت جلسات شوراي اجرايي نگهداري مي شود.

8-12- شركت اعضاي شوراي اجرايي در جلسات ضروري است و غيبت هر يك از اعضا بدون عذر موجه به تشخيص شوراي اجرايي تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.

9-12 در صورت استعفاء بركناري يا فوت هر يك از اعضاي شوراي اجرايي عضو علي البدل براي مدت باقيمانده دوره عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد بود.

10-12- شركت بازرس يا (بازرسان) در جلسات شوراي اجرايي بدون داشتن حق راي مجاز است.

11-12- شوراي اجرايي موظف است ظرف حداكثر 4 ماه پيش از پايان تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع عمومي و انتخاب شوراي اجرايي جديد اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي براي بررسي به كميسيون انجمن هاي علمي ارسال نمايد. تبصره: شوراي اجرايي پيشين تا تائيد شوراي اجرايي جديد از سوي كميسيون انجمن هاي علمي آموزشي اداره كل آموزش و پرورش استان مربوطه مسئوليت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

ماده 13: شوراي اجرايي نماينده قانوني انجمن مي باشد و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:

1-13- اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوربات مجمع عمومي.

2-13-تشكيل گروه هاي علمي انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها

3-13- شوراي اجرايي مي تواند هر اقدام و معامله اي را كه ضروري بداند در مقابل نقل و انتقال اموال غير منقول و تبديل به احسن يا ترهين و فك رهن و استقراض به استثناء واگذاري قطعي اموال غير منقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي است، انجام دهد.

4-13- جز درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است، شوراي اجرايي كليه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط به رعايت حدود موضوع فعاليت انجمن دارا مي باشد.

5-13- تهيه گزارش سالانه و تنظيم تراز مالي و صورتحساب درآمدها و هزينه هاي انجمن براي تصويب در مجمع عمومي و ارائه به مرجع نظارت در موعد مقرر.

6-13- اقامه دعوي و پاسخگويي به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وكيل و حق وكيل غير.

7-13- انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شركت در مجامع علمي داخلي و خارجي.

8-13- اجراي طرحها و برنامه هاي علمي و آموزشي در چارچوب وظايف انجمن، طرحها و برنامه ها نبايد مغاير با مصوبات شوراي عالي يا بخشنامه ها، دستورالعمل ها و سياستگذاري هاي آموزش و پرورش باشد و اجراي آن بايد با موافقت اداره كل آموزش و پرورش باشد.

9-13- جلب هدايا و كمكهاي مالي.

10-13- اهداي بورسهاي تحقيقاتي و آموزشي.

11-13- اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور.

12-13- ارسال گزارش هاي لازم به كميسيون انجمنهاي علمي آموزشي اداره كل آموزش و پرورش استان.

 

ج: بازرس يا بازرسان

ماده 14: مجمع عمومي 2 نفر را به عنوان بازرس اصلي و 1 نفر را به عنوان علي البدل براي مدت 1 سال انتخاب مي نمايد.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است.

ماده 15: وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زيراست:

1-15- بررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي.

2-15-بررسي گزارش سالانه شوراي اجرايي و تهيه گزارش از عملكرد انجمن براي اطلاع مجمع عمومي.

3-15-گزارش هر گونه تخلف شوراي اجرايي از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي.

تبصره: كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غير مالي درهر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي شوراي اجرايي براي بررسي در دسترس بازرس يا بازرسان قرار گيرد.

 

فصل پنجم: گروه هاي علمي انجمن

ماده 16: انجمن مي تواند گروه ها و كميته هاي زيررا تشكيل دهد كه بر اساس شرح وظايفي كه از سوي شوراي اجرايي تعيين مي شود به فعاليت بپردازد.

1) كميته آموزشي و پژوهش.

2) كميته بررسي كتب درسي.

3) كميته انتشارات.

4) كميته آمار و اطلاعات.

5) كميته پذيرش و روابط عمومي.

6) كميته گرد همايي هاي علمي.

7) هيات تحريريه.

1-16- تهيه و تصويب آيين نامه تشكيل گروه ها و كميته ها يا انجمن است.

 

فصل ششم: بودجه و مواد متفرقه

ماده 17: منابع مالي انجمن عبارتند از:

1-17- حق عضويت اعضا.

2-17-درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره اي.

3-17-دريافت هدايا و كمكها.

4-17- كليه عوايد و درآمدهاي انجمن صرف اهداف موضوع ماده 5 اين اساسنامه خواهد شد.

ماده 18: درآمدها و هزينه هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح آن هرسال پس از تصويب در مجمع عمومي جهت ارسال گزارشي به شوراي بررسي وزارت آموزش و پرورش به كميسيون انجمن هاي علمي و آموزشي اداره كل آموزش و پرورش استان ارسال شود.

ماده 19: كليه وجوه انجمن در حساب مخصوصي به نامه انجمن نزد بانك   به شماره حساب        نگهداري مي شود.

ماده 20: هيچ يك از موسسان يا صاحبان سرمايه حق برداشت يا تخصيص هيچگونه سودي اعم از سود سهام يا سرمايه را نداشته و خود و وابستگان درجه يك آنها نمي توانند مبادرت به انجام معاملات با موسسه نمايند. بعد از انحلال، دارايي انجمن بنا به تشخيص شوراي بررسي به اداره كل آموزش و پرورش استان مربوط واگذار مي گردد.

ماده21: كليه مدارك و پرونده هاي مالي و غيرمالي مرتبط با فعاليتهاي انجمن در محل دفتر انجمن نگهداري مي شود و درمواقع مراجعه مرجع نظارت يا ساير مراجع صلاحيتدار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده 22: هر گونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از تصويب كميسيون استان و تاييد نهايي شوراي بررسي انجمن هاي علمي و آموزشي وزارت آموزش و پرورش معتبر است.

ماده 23: انجمن، تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و اعضاي آن به نام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به گروه ها و احزاب سياسي را ندارند.

ماده 24: درصورت تصويب انحلال انجمن توسط مجمع عمومي، همان مجمع هيات تسويه اي را براي پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد كرد. هيات تسويه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي كليه داراييهاي منقول و غير منقول انجمن را در اختيار اداره كل آموزش و پرورش استان قرار دهد.

ماده 25: اين اساسنامه مشتمل بر 6 فصل 25 ماده 62 زيرماده 16 تبصره در جلسه مورخ 20/2/79 مجمع عمومي انجمن به تصويب رسيد.

 

شاهرخ لقایی- فرح مرادی خانی- فریبا سهرابی

آمار بازدید کنندگانامروز 8


کل 70,593