...


1397-08-02

بخشنامه اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران برای سه همایش فیزیک، ادبیات و تاریخ

...

اداره کل آ پ شهرستانهای تهران در تاریخ های 24-7 همایش ادبیات ، 1-9 همایش فیزیک و 15 - 9 همایش تاریخ را توسط انجمنهای علمی برگزار می کند.
گواهی ضمن خدمت، سرویس ایاب ذهاب و حکم ماموریت از تسهیلات شرکت در این همایش است.
عنوان گواهی ضمن خدمت:
"شناخت دانش و پیشرفت های روز دنیا" 
عنوان همایش فیزیک:
چهارمین همایش "فیزیک و زندگی، پژوهش و آزمایش"
شرکت در این همایش برای همکاران شهرستانهای تهران رایگان است.

آمار بازدید کنندگانامروز 21


کل 89,325