...


1396-10-12

پیام آقای دکتر عبدالرسول عمادی معاون وزیر و رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش به مناسبت سومین "همایش فیزیک و زندگی، پژوهش و آزمایش"

...

به نام خدا

سومین همایش فیزیک و زندگی پژوهش و آزمایش به همّت انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک شهرستان های استان تهران برگزار شد و باید همّت همکاران ارجمندمان را در تکرار این رویداد مهم علمی ستود. دانش فیزیک از دانش های مادر است و بدون درک مفاهیم فیزیک فهم بسیاری از پدیده ها در عرصه های دیگر دانش به درستی امکان پذیر نیست و به ویژه دانش فیزیک نقش بنیادین در شکل گیری فناوری ایفا می کند . به عبارت دیگر همواره این دانش فیزیک است که نقش پیشقراول را در تحولات تکنیکی و تکنولوژیکی ایفا می کند . دانش فیزیک اگر چه از لحاظ نظری یکی از دانش های متکی بر نظریه و موجد و باعث تحوّل در نظریات جهان شناختی و علمی است اما مسیر پر پیچ و خم این دانش همواره از گذرگاه آزمایش و به ویژه پژوهش عبور  می کند و فیزیک دانان بزرگ همواره مشاهده ، نظریه پردازی انجام آزمایش و پژوهش در نتایج آزمایشات را محمل رشد و توسعه این دانش قرار داده اند.

آموزش و نهادینه سازی  فهم دانش فیزیک در مدارس مستلزم تشکیل حلقه های آزمایش و پژوهش در میان دانش آموزان و به ویژه آشنا کردن آنان را با روش های انجام آزمایشات است و اتکای  بسیاری بر تجربیات دانش آموزان دارد تجربیاتی که ابتدا به صورت شهودی توسط دانش آموزان ادراک می شود و پس از آن این فهم شهودی خود را در فرایند روش مند و عالمانه تحقیق به منصه ظهور می رساند. انسان فطرتاً قوانین و معیار های فیزیک حاکم بر جهان را درک می کند و همین قدرت ادراک فطری بهترین ابزار برای تحکیم یافته های دانش فیزیک در ذهن و روان شاگردان است زیرا این قوانین همگی با درک بدیهی و ذاتی دانش آموزان تناسب دارد. گاهی همین روابط ساده ای که توسط کودکان به صورت شهودی و با تجربه مستقیم آن ها ادراک می گردد در قالب روابط پیچیده ای به گونه ای به شاگردان عرضه می شود که در ذهن دانش آموزان تبدیل به مباحثی سخت و غیر قابل فهم می شود و این امر از تبعات دور شدن آموزش از پژوهش است و از همین جا به اهمّیت برگزاری اینگونه همایش ها پی می بریم ، امیدوارم همت بلند همکاران ما در انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک شهرستان های استان تهران هر ساله بتواند گام های جدیدی را در جهت ترویج فرهنگ پژوهش و آزمایش در سطح آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران موجب شود.

 از خداوند توفیق همکاران عزیز را مسألت میکنم .     

                                                                                                                            عبدالرسول عمادی

                                                                                                              رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش

آمار بازدید کنندگانامروز 22


کل 74,069