...


تاریخچه

تاریخچه

تاریخچه و فعالیت ها

 انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک شهرستان‏های تهران در سال 1379 از وزارت محترم آموزش و پرورش مجوز خود را به شماره 16/2785/610 دریافت کرد، آقای شاهرخ لقایی و خانم ها فرح مرادی خانی و فریبا سهرابی اعضای هیئت مؤسس این انجمن هستند.  انجمن در اردیبهشت ماه سال 79 همایشی با عنوان "توانمندی های طرح کاربردگرا"  در مرکز سمیه شهر ری برگزار کرد و اولین شورای اجرای انجمن شکل گرفت سال 1380 همایش "فیزیک و طرح کاربرد گرا" سال 1381 همایش سه روزه ی "همانندیها" و در سالهای بعد همایش "هوافضا"،  همایش " انرژی هسته ای بیم و امید" را برگزار کرد در مجموع تا سال 1385 تعداد 7 همايش با موضوع فیزیک، پژوهش و آزمایش را در سطح کشور اجراء نمود. در سال 1393 نیز در ادامه همایش‏های قبلی خود هشتمين همایش سالانه خود را با حضور معلمان سراسر کشور در پردیس شهید مفتح دانشگاه فرهنگیان در شهر ری با عنوان "لذت فیزیک را با انجام آزمایش احساس کنیم" به انجام رسانید. در خرداد سال 1394 در پردیس حکیم فردوسی از دانشگاه فرهنگیان، اولین همایش "فیزیک و زندگی، پژوهش و آزمایش" شکل گرفت. همچنین در همین سالها انجمن، کلاس نرم افزار فلش را برای معلمان فیزیک برگزار کرد. در سال 1385 در تحقیق ملی "بررسی وضعیت آزمایشگاهای دوره متوسطه" مشارکت جست. کارگاه های آموزشی نیز از دیگر فعالیت های این انجمن بوده است که برای معلمان استان به اجراء گذاشته شده  است. همچنین دو دوره ضمن خدمت برای معلمان فیزیک استان در بهمن ماه سال 1394 در ملارد برگزار شد.

آمار بازدید کنندگانامروز 97


کل 146,648